Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εξοικονόμηση Ενέργειας - Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Τί ονομάζουμε ενεργειακές επεμβάσεις (επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας);

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας έχουν σκοπό την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια δηλαδή την βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς και την πολύ σημαντική μείωση των εξόδων που απαιτούνται από κάθε νοικοκυριό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του.
Με τις ενεργειακές επεμβάσεις επιτυγχάνονται τα παρακάτω:

 

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
Το βασικό χαρακτηριστικό των επεμβάσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των κτιρίων και άρα το σημαντικά μειωμένο οικονομικό κόστος στους λογαριασμούς μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας.

 

Μείωση κόστους λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου
Οι όποιες επεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων ασφαλώς απαιτούν σημαντικά αρχικά κόστη (κατασκευής, αγοράς εξοπλισμού, κα). Τα κόστη όμως αυτά αποδεικνύεται με χρηματοοικονομικές αναλύσεις ότι αποσβένονται και ουσιαστικά αντισταθμίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα από την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Ειδικά όταν υπάρχει επιχορήγηση από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται σημαντικά.
Μείωση της εξάρτησης των νοικοκυριών από τους παραγωγούς και προμηθευτές ενέργειας και από τις παγκόσμιες μεταβολές στις τιμές και φορολογίες ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλετρική ενέργεια, κλπ)
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών μειώνει το βαθμό εξάρτησης των νοικοκυριών και των κρατών από προμηθευτές ενέργειας. Είναι γεγονός ότι διάφορα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις στις τιμές των καυσίμων και αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγόσμια οικονομία. Έτσι, η ενεργειακή απεξάρτηση είναι ουσιαστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών οικονομιών και την εύστοχη κατάρτιση προϋπολογισμών και προγραμματισμών.

 

Αύξηση της εμπορικής αξίας
Ουσιαστικά, όλες οι επεμβάσεις έχουν ως άμεσο αντίκτυπο την αύξηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων, η οποία αυξάνεται τόσο περισσότερο, όσο και η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στον ωφέλιμο χρόνο ζωής του ακινήτου. Η αύξηση αυτή της αξίας συνίσταται στο μειωμένο κόστος χρήσης για το σύνολο της ωφέλιμης ζωής τους. Δευτερογενώς, η εμπορική αξία αυξάνεται λόγω της μειωμένης διάρκεια προώθησης (μειωμένος χρόνος που μένει κενό ή απούλητο), όπου μετά ειδικά την εφαρμογή της οδηγίας 2010/31/ΕΕ (σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει υποχρέωση από την 1η Φεβρουαρίου του 2012 να δημοσιεύεται στις αγγελίες και η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ακινήτων υψηλών ενεργειακών επιδόσεων θα έχει αυξημένη δυνατότητα προώθησης. Τέλος, η αυξημένη ποιότητα διαβίωσης σε ενεργειακά ακίνητα οδηγεί μοιραία σε αυξημένη ελκυστικότητα.

Πώς μπορώ να βελτιώσω δηλαδή την κατανάλωση ενέργειας στην κατοικία μου;

Οι επεμβάσεις που μπορεί να κάνει κανείς είναι οι παρακάτω:

 

  • Βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου (με νέα μονωτικά υλικά)
  • Βελτίωση ή αντικατάσταση της αποδοτικότητας του συστήματος θέρμανσης
  • Αλλαγή του καυσίμου του συστήματος θέρμανσης με φθηνότερο ανά μονάδα ενέργειας.
  • Εξορθολογισμός της λειτουργίας του κτιρίου
  • Παραγωγή ή εκμετάλλευση ενέργειας επί τόπου με εγκατάσταση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων όπως είναι τα συστήματα γεωθερμίας, οι εναλλάκτες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά πάνελ και συνδυασμοί αυτών.

 

Ασφαλώς η βελτίωση της θερμομόνωσης έρχεται πρώτη σε σημασία, διότι ελαχιστοποιεί την ανάγκη θέρμανσης.

Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας έχει μεγάλη σημασία στα κτίρια;
  • Τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας με συμμετοχή περίπου 40% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και συμμετέχουν κατά 36% στην παραγωγή CO2.
  • Ο συνολικός τους αριθμός στην ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια. Η ιδιοκατοίκηση κυμαίνεται από ποσοστό λιγότερο του 50% στις ανατολικές χώρες έως ποσοστό άνω του 90% σε κάποια νέα κράτη μέλη.
  • Τα νέα κτίρια που προστίθενται στο συνολικό κτιριακό απόθεμα ανέρχονται σε ένα ποσοστό της τάξης του 1-1,5%, ενώ αυτά που κατεδαφίζονται σε ένα ποσοστό 0,2-0,5%. Το 2% των κτιρίων εκτιμάται ότι ανακαινίζεται κάθε χρόνο, ενώ στο 5% γίνεται ετησίως αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.
  • Ο κατασκευαστικός κλάδος αντιστοιχεί στο 30% του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας, συνεισφέρει στο 10,4% του Μικτού Εγχώριου Προϊόντος με 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, 95% των οποίων είναι μικρομεσαίες.
  • Πάνω από 50.000.000 εργαζόμενοι στην ευρωπαϊκή ένωση εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τον κατασκευαστικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, η κτιριακή βιομηχανία (κατοικιών και άλλων) είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός κλάδος που αντιστοιχεί στο 80% (1.200 δις € για το 2007) του συνολικού (1.519 δις € για το 2007) στην Ευρώπη των 27.
Πώς μπορώ να βελτιώσω τη θερμομόνωση του κτιρίου μου; (βελτίωση παθητικών επιδόσεων)

Η θερμομόνωση του κτιρίου μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

 

Μείωση της θερμοπερατότητας κατ' ευθείαν της τοιχοποιίας με επένδυση θερμομονωτικού στοιχείου
Μείωση της θερμοπερατότητας του υπολοίπου κελύφους με μόνωση της ταράτσας ή στέγης, της pilotis, των κουφωμάτων και των υαλοστασίων (τζαμιών)


Τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης στις τοιχοποιίες (θερμομόνωση τοίχων)
Μία προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 5cm σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να μειώσει τις απώλειες που λαμβάνουν χώρα δια μέσου της τοιχοποιίας κατά 45%!!
Με την τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, μειώνεται ο συντελεστής θερμοδιαπερατότητας (δυνατότητα του στοιχείου να επιτρέπει την μεταφορά της θερμότητας) και άρα οι θερμικές απώλειες το χειμώνα και τα θερμικά κέρδη το καλοκαίρι.

 

Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα
Η αντικατάσταση ενός παλιού απλού κουφώματος με απλό υαλοπίνακα με νέο σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να μειώσει τις απώλειες που λαμβάνουν χώρα δια μέσου των κουφωμάτων κατά 80%!! Αυτό γιατί, ένας τυπικός γυάλινος υαλοπίνακας έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 4,5 W/m²K με τον διπλό περίπου στο 3 W/m²K, ενώ σήμερα υπάρχουν κουφώματα τα οποία μπορούν να επιτύχουν συντελεστές θερμοδιαπερατότητας κάτω της μονάδας, δηλαδή να περιορίσουν στο ¼ τις απώλειες που οφείλονται στα κουφώματα.

 

Τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης στο δώμα (μόνωση ταράτσας ή στέγης)
Με την τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, μειώνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας (δυνατότητα του στοιχείου να επιτρέπει την μεταφορά της θερμότητας) και άρα οι θερμικές απώλειες το χειμώνα και τα θερμικά κέρδη το καλοκαίρι. Απλώς, επειδή η θερμοπερατότητα του δώματος (που οφείλεται στην πλάκα σκυροδέματος αντί του τούβλου) είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν των τοιχοποιιών, μία προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 5cm σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να μειώσει τις απώλειες που λαμβάνουν χώρα δια μέσου της επιφάνειας του δώματος κατά 80%!!

 

Τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης στην πυλωτή
Είναι πιο αποτελεσματική από αυτή του δώματος, λόγω της μεγαλύτερης ροής αέρα δια μέσω της πυλωτής. Έτσι, μία προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 5cm σύγχρονης τεχνολογίας στην πλάκα της πυλωτής, μπορεί να μειώσει τις απώλειες που λαμβάνουν χώρα δια μέσου της επιφάνειας της κατά 83%!!

 

Τοποθέτηση σκιάστρων
Ο βέλτιστος σχεδιασμός ενός κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζει τον ηλιασμό κατά τη χειμερινή περίοδο και την ηλιοπροστασία (σκιασμό) κατά τη θερινή περίοδο. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ζήτηση για θερμική και ψυκτική ενέργεια αντίστοιχα.

 

Εφαρμογή φωτοανακλαστικών βαφών
Οι φωτοανακλαστικές βαφές, ανακλούν τη θερμική ακτινοβολία (ηλιακή) σε μεγάλο ποσοστό και έτσι μειώνουν την απορρόφησή της από τα δομικά στοιχεία. Επίσης, βοηθούν στην αντανάκλασή τους σε χώρους με μικρό ποσοστό ανοιγμάτων (σκοτεινά) και έτσι δεν χρειάζεται μεγάλη ισχύς για το φωτισμό χώρων.

 

Βελτίωση αεροστεγανότητας των χώρων
Η αεροστεγανότητα ενός κτιρίου εξαρτάται από το είδος των κουφωμάτων (ανοιγόμενα, συρόμενα επάλληλα, συρόμενα χωνευτά), την ποιότητα των χαραμάδων των ανοιγμάτων (ύπαρξη ψυκτρών), τη συναρμογή των κουφωμάτων με την τοιχοποιία, το είδος του πλαισίου (μεταλλικό, συνθετικό, ξύλινο), την επιφάνεια και τον προσανατολισμό των κουφωμάτων, καθώς επίσης και από τις θυρίδες αερισμού (π.χ. εστιών καύσης) που πιθανόν υπάρχουν στο κτίριο. Ο χαμηλός βαθμός αεροστεγανότητας επιδρά άμεσα στην θερμομόνωση των κτιρίων, καθώς ευνοεί μεταφορά θερμότητας.

Πως μπορώ να βελτιώσω ή να αντικαταστήσω την αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης; (βελτίωση ενεργητικών επιδόσεων)

Η βελτίωση της αποδοτικότητας γίνεται βασικά με τη σωστή συντήρηση του συστήματος. Οι συντηρητές καυστήρων (πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ) και οι συντηρητές κλιματιστικών είναι συνήθως οι πρώτοι που πρέπει να επεμβαίνουν στα συστήματα θέρμανσης.
Παράλληλα, η τεχνολογία προοδεύει με πιο αποτελεσματικούς λέβητες και καυστήρες (υψηλότερους βαθμούς απόδοσης). Η εκμετάλλευση υβριδικών συστημάτων (συνδυασμός για παράδειγμα ηλιοθερμικών συστημάτων με λέβητες πετρελαίου) εξοικονομεί ενέργεια και ρύπους.
Μία τεχνολογία για παράδειγμα είναι η χρήση νερού που θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία και χρησιμοποιείται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης.
Η οικονομία συνίσταται στην αρχική αύξηση της θερμοκρασίας του νερού από υψηλής απόδοσης ηλιοθερμικούς συλλέκτες, το οποίο στη συνέχεια προθερμαίνει (μέσω εναλλάκτη) το νερό της κεντρικής θέρμανσης με αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντικά μικρότερη ενέργεια θέρμανσης του νερού από το λέβητα.

 


Αντικατάσταση λεβητών με νέους υψηλής απόδοσης (και συνδυασμό με ηλιοθερμική συσκευή)
Η αντικατάσταση του παλιού λέβητα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (πετρελαίου ή φυσικού αερίου με πιστοποίηση), μονοβάθμιο ή πολυβάθμιο αυξάνει την αποδοτικότερη λειτουργία σε μερικά ή/και ολικά φορτία με αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Τα μερικά φορτία μπορούν να αντιμετωπιστούν και με τη χρήση περισσότερων του ενός λέβητα με διαφορετικές θερμικές αποδόσεις ή και με τη χρήση δεξαμενών θερμικής αδράνειας. Σε περίπτωση ανακαίνισης του κτιρίου (θερμομόνωση, αεροστεγάνωση κ.α.), απαιτείται επαναδιαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης.

 

Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (πχ LED)
Η αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων πυράκτωσης με λαμπτήρες υψηλής φωτιστικής ικανότητας (απόδοσης) και χαμηλής ισχύος (κατανάλωσης), όπως λαμπτήρες φθορισμού και φωτοδιόδους (LED) βοηθά επίσης στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, αφού με μικρότερη ισχύ μπορεί να επιτευχθεί ίδια φωτεινότητα. Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία (χαμηλή απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας) είναι ενεργειακά αποδοτικότερα από τα μαγνητικά (υψηλή απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αντίστασης). Οι λαμπτήρες αυτοί ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε χώρους με συνεχή φωτισμό, όπως εξωτερικοί χώροι, γραφεία κ.α.

 

Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων με νέους υψηλής απόδοσης
Ενεργειακά επιβεβλημένη είναι και η αντικατάσταση των παλιών ή προβληματικών συστημάτων ψύξης (δροσισμού χώρων), όπως ψύκτες ή αντλίες θερμότητας, με νέα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης συστήματα, μονοβάθμια ή πολυβάθμια για την αποδοτική λειτουργία σε μερικά ή/και ολικά φορτία. Τα μερικά φορτία μπορούν να αντιμετωπιστούν και με τη χρήση περισσότερων του ενός ψύκτη/αντλία θερμότητας, με διαφορετικές ψυκτικές αποδόσεις, ή με τη χρήση δεξαμενών ψυκτικής αδράνειας. Σε περίπτωση ανακαίνισης του κτιρίου (θερμομόνωση, αεροστεγάνωση, σκίαση κ.α.) απαιτείται επαναδιαστασιολόγηση των συστημάτων ψύξης. Για τα τοπικά κλιματιστικά (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου ή μη τύπου), προτείνεται η χρήση συστημάτων με δείκτη ενεργειακής απόδοσης EER>3. Τα συστήματα με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (inverter) που περιορίζουν την κατανάλωση σε περιπτώσεις απαίτησης μερικών φορτίων, προτείνονται μόνο σε περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων για ψύξη κι όχι για συστήματα που λειτουργούν περιστασιακά, όπως στις κατοικίες σε περιπτώσεις καύσωνα. Με το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση κλιματιστικών το 2009, είχαμε συνολικά περί τις 141.000 αντικαταστάσεις κλιματιστικών.

 

Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συσκευών για παροχή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης (συνδυασμένο σύστημα με συσκευές θέρμανσης)
Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν τους γνωστούς ηλιακούς θερμοσίφωνες με τα συστήματα θέρμανσης. Με τις τεχνολογίες αυτές επιτυγχάνεται η χρήση του θερμού νερού που προέρχεται από τους ηλιακούς συλλέκτες από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης του κτιρίου. Έτσι, χρησιμοποιείται η ηλιακή ενέργεια αντί της ενέργειας που προέρχεται από ορυκτούς πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για τη θέρμανση του νερού κυκλοφορίας.

 

Ανάκτηση θερμότητας
Ανάκτηση θερμότητας μέσω εναλλακτών στα συστήματα ψύξης/θέρμανσης. Εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας δύναται να τοποθετηθούν στους συμπυκνωτές των ψυκτών/αντλιών, στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης νωπού αέρα, στα συστήματα μηχανικού αερισμού, κ.α. Με την ανάκτηση θερμότητας εξοικονομείται ενέργεια από τη μείωση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα εισόδου και του αέρα εξόδου.

 

Βελτίωση χαμηλού συντελεστή ισχύος (συνημιτόνου)
Συντελεστής ισχύος είναι ο λόγος της ενεργού ισχύος προς τη συνολική (φαινόμενη) ισχύ, δηλ. του διανυσματικού αθροίσματος της ενεργού και της άεργης ισχύος. Ο συντελεστής ισχύος λοιπόν, αποτελεί δείκτη "ποιότητας" μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, αφού όσο πιο μικρός είναι, τόσο μεγαλώνει η άεργος ισχύς φορτίων (δηλαδή ενέργεια την οποία πληρώνουμε και μάλιστα ακριβότερα στη ΔΕΗ και δεν χρησιμοποιείται για να παράξει έργο). Η άεργος ισχύς εμφανίζεται σε επαγωγικές ηλεκτρικές συσκευές και σε κινητήρες επαγωγής. Η λύση του προβλήματος είναι η τοποθέτηση πυκνωτών σε προεπιλεγμένα σημεία, ώστε η άεργος ισχύς που να παρέχεται από αυτούς αντί να απορροφάται από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Πώς μπορώ να αλλάξω καύσιμο;

Η ευκολία στη διαδικασία αλλαγής καυσίμου είναι άμεσα συναρτημένη με το εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης. Αν για παράδειγμα υπάρχει καυστήρας πετρελαίου, είναι αρκετά εύκολη η αλλαγή του με καυστήρα φυσικού αερίου. Αν όμως είναι επιθυμητή η λειτουργία εναλλάκτη με τη χρήση ηλεκτρισμού, τότε οι δυνατότητές μας είναι πολύ περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια επιλογής μας είναι η φιλικότητα του καυσίμου προς το περιβάλλον, η τιμή ανά παραγόμενη θερμότητα (συνήθως η ενέργεια είναι εκπεφρασμένη σε ισοδύναμους τόνους πετρελαίου) και η ενεργειακή ασφάλεια και εξάρτηση της χώρας μας από το καύσιμο. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο το προμηθευόμαστε κυρίως από τη Ρωσία, ενώ το πετρέλαιο από διάφορες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, χωρίς την παραμικρή παραγωγή εντός συνόρων. Η χρήση λοιπόν των παραπάνω καυσίμων είναι άμεσα συναρτημένη από τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Αντιθέτως, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου εντός της χώρας και θα μπορούσε να αποτελεί σημαντική ανεξαρτητοποίηση αν σταδιακά αντικαταστούσαμε τις σημερινές ρυπογόνες τεχνολογίες (παραγωγή από λιγνίτη και πετρέλαιο) με νέες που εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες όπως είναι η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμία, κά.

Πώς μπορώ να εξορθολογίσω την λειτουργία του κτιρίου/κατοικίας μου;

Σήμερα, υπάρχουν συστήματα λειτουργίας και ελέγχου των κτιρίων, τα οποία μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση εσωτερικά στα κτίρια, την παρουσία ανθρώπων, το επίπεδο ακτινοβολίας, το επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας και να δίνουν τις κατάλληλες εντολές στα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και θέρμανσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών εξόδων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται Building Energy Management Systems - BEMS.

Πώς μπορώ να παράγω ή να εκμεταλλεύομαι ενέργεια επί τόπου;

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, έχουμε μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τοπικά, η οποία και εγχέεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού όπου ουσιαστικά καταναλώνεται από τον πλησιέστερο οικιακό καταναλωτή. Έτσι, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, το σημερινό πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΔΕΗ αναλώνει παράλληλα μεγάλη ενέργεια για τη μεταφορά. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας σε κοντινό σημείο από το σημείο κατανάλωσης (όταν η παραγωγή ενέργειας γίνεται με ανανεώσιμες πηγές) ουσιαστικά εκμηδενίζει τις απώλειες αυτές. Ταυτόχρονα, ενώ σήμερα το πεπαλαιωμένο μας ηλεκτρικό δίκτυο έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα η οποία απαιτεί αναβάθμιση (αύξηση της χωρητικότητς των γραμμών), η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί πολύ μικρότερη επαύξηση δικτύου και ταυτόχρονα υπάρχει σαφής εξοικονόμηση στις εργασίες συντήρησης του δικτύου.

 

Εγκατάσταση ανεμογεννητριών
Η ίδια φιλοσοφία επικρατεί και στις ανεμογεννήτριες, με τη διαφορά ότι η οικιακή παραγωγή (μικρές ανεμογεννήτριες) και άρα πολλά σημεία δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη.

 

Εγκατάσταση γεωθερμίας
Εναλλακτικά με τους συμβατικούς ψύκτες ή αντλίες θερμότητας, δύναται να γίνει χρήση συστημάτων αξιοποίησης της γεωθερμίας (όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια εδάφους ή δυνατότητα εφαρμογής κατακόρυφου ή οριζόντιου εναλλάκτη) ή/και των υπόγειων υδάτινων ρευμάτων νερού και υφάλμυρου νερού ή/και θαλασσινού νερού. Η αξιοποίηση υδάτινων ρευμάτων μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα ύδρευσης και άρδευσης ή/και συστήματα αφαλάτωσης.

 

Εγκατάσταση λεβητών βιομάζας
Με τον όρο βιομάζα αποκαλούμε οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν λέβητες οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να καίνε ως καύσιμο βιομάζα, βοηθούμε στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη και την απεξάρτηση από την εισαγωγή ενέργειας.

Τι θα γλιτώσω από αυτές τις ενεργειακές επεμβάσεις;

Όλες οι παραπάνω επεμβάσεις έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης. Οι καταναλωτές γίνονται συνεχώς και πιο απαιτητικοί στα επίπεδα άνεσης που επιθυμούν. Ένα στα 5 νοικοκυριά περιλαμβάνει πρόσωπο με διεγνωσμένο αναπνευστικό πρόβλημα, ενώ το σημερινό ποσοστό ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών από 12% αναμένεται να φτάσει το 25% στην περίοδο 2030-50. Ο συνδυασμός των παραπάνω, απαιτεί ολοένα και υψηλότερο επίπεδο άνεσης με ολοένα και χαμηλότερο κόστος. Το κέρδος των επεμβάσεων γίνεται με αναλυτικές τεχνικοοικονομικές μεθόδους, οι οποίες προσδιορίζουν την ωφέλεια των επενδυτών σε χρόνο απόσβεσης των δράσεων, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και άρα κόστους. Μία συνήθης χρονική διάρκεια περιόδου αποπληρωμής κυμαίνεται από 5 έως 8 χρόνια, δηλαδή, το κόστος της επένδυσης μπορεί κανείς να το αποσβέσει σε 5 χρόνια μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και άρα μειωμένων ενεργειακών εξόδων. Για παράδειγμα, αν κάποιος αλλάξει το σύστημα θέρμανσης με κόστος 3.000€ και λόγω της αλλαγής αυτής εξοικονομεί 600€ το χρόνο, η περίοδος αποπληρωμής ισούται με 6 χρόνια. Σε έξι χρόνια δηλαδή ο επενδυτής έχει ισοφαρίσει το έξοδο και τα επόμενα χρόνια θα επωφελείται από τα μειωμένα κόστη θέρμανσης. Η απόδοση γίνεται πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογιστούν οι αυξήσεις στα ορυκτά καύσιμα λόγω αύξησης του κόστους εξόρυξης ή αύξηση των φόρων.

Πώς μπορώ να βρω χρήματα για να κάνω τις επεμβάσεις αυτές;

Πολλές από τις παραπάνω επεμβάσεις χρηματοδοτούνται από τράπεζες ή επιδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα (όπως πχ το "εξοικονόμηση κατ' οίκον") είτε τέλος επιδοτείται η λετιουργία/παραγωγή τους, όπως είναι πχ η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Γιατί να επιλέξω την GEBS για τις επεμβάσεις αυτές;

Η GEBS αποτελεί μία σύγχρονη εταιρεία επιστημόνων μηχανικών που έχει ως βασικό της σκοπό την διαρκή αναζήτηση καινοτομικών και οικονομικών κτιριακών εφαρμογών. Οι μηχανικοί της είναι μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων, όπου σε συνεργασία με επιστήμονες του εξωτερικού ανταλλάσουν διαρκώς απόψεις και τεχνογνωσία σχετικά με τις κτιριακές τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πιστοποιημένες χρηματοοικονομικές αναλύσεις (ορκωτοί εκτιμητές του RICS με διασφάλιση ποιότητας πιστοποιημένη από τους Lloyd's), τεχνικές αξιολογήσεις και πιστοποιημένους συνεργάτες και εγκαταστάτες με τεχνογνωσία και εμπειρία.

Μπορώ να έχω ένα παράδειγμα ενεργειακής επέμβασης;

Με μία σύγκριση μίας τυπικής μονοκατοικίας του 1970 με μία άλλη που έχει γίνει με οικοδομική άδεια μετά την 1η Οκτωβρίου του 2010 όπου υπάρχει η υποχρέωση εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ
Μία τυπική μονώροφη μονοκατοικία επιφάνειας περίπου 150 τμ και με διαστάσεις περί τα 10m×15m, έχει περί τα 150 m² επιφάνεια δώματος και 175 m² (50m περίμετρος και 3,5 m ύψος) εξωτερικούς πλευρικούς τοίχους, εκ των οποίων υποθέτουμε 25m² κουφώματα (6 κουφώματα των 4m² έκαστο). Εφόσον υπάρξει πλήρης ανακαίνιση με τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης και αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακής απόδοσης, έχουμε:

 

45% μείωση στις απώλειες από τις τοιχοποιίες
80% μείωση στις απώλειες από τα κουφώματα
80% μείωση στις απώλειες από το δώμα
0% μείωση στις απώλειες από το ισόγειο
Σε σύνολο λοιπόν 325m² έχουμε μεσοσταθμική μείωση απώλειας ενέργειας 65%.

Τα Νέα μας

Προσφορά εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Η GEBS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οικιακά/μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επωφεληθείτε από την μοναδική τιμή των 14.800€ χωρίς ΦΠΑ και κάντε τώρα τη δική σας επένδυση στην ενέργεια.

Νέες πιστοποιήσεις για την GEBS

Μετά την πιστοποίηση κατά ISO 9001, που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2011, η GEBS απέκτησε στις αρχές Δεκεμβρίου 2012, δύο επιπλέον πιστοποιήσεις από το διεθνή οργανισμό Lloyd's.

Η Αμερικανική Πρεσβεία "εμπιστεύεται" την GEBS

Κλείνοντας το 2012 η Green Energy & Building Solutions (GEBS) έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία, στηριζόμενη όπως πάντα στην υψηλή τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Πράσινα Νέα

1ο Συνέδριο του Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council)

Το Ελληνικό Συβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) ξεκινά τη δραστηριοποίησή του στην εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου "Building Energy: Be Green, Spend Less" που έχει ως θέμα την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και πολιτική ενέργειας στα κτίρια.

Προωθείται ευρωπαϊκός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Προωθείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από ευρωπαϊκό εξοπλισμό με το νέο νόμο 4.062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).

Νεός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4.067/2012 με αριθμό φύλλου 79/Α/9-4-2012 και θέμα "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", ο οποίος έχει επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στον προηγούμενο (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό).